Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žižula, raspisuje: 


N A T J E Č A J 
za radno mjesto 


1.KUHAR/ICA – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) Uvjeti za radno mjesto: 

 • SSS (kuhar)
 • probni rad 30 dana

 Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 

 • zamolba
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi(SSS kuhar)
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od  mjesec dana):
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
 • uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25.st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(ne starije od mjesec dana)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a , ne stariji od mjesec dana 

 Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja: 

 • na e-mail adresu: info@zizula.hr
 • poštom na adresu: Dječji vrtić Žižula, Žaborićka 3e, 22000 Šibenik
 • osobno na adresu: Dječji vrtić Žižula, Žaborićka 3e, 22000 Šibenik.

Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Žižula, dana 23.2.2024. godine. 


U Šibeniku, 23.2.2024. 

KLASA: 112-01/24-02/01 

URBROJ: 2182-1-38-04-24-01                                                                                                    


Predsjednik upravnog vijeća

Ivan Ivić