01

Redovni program

02

Sportski programi

03

Montessori program

04

Program ranog učenja stranih jezika

05

Program predškole

06

Vjerski program

07

Program za darovite

08

Dramski program

09

Program ritmike i plesa

U Dječjem vrtiću Žižula provodi se redovni 10-satni program za djecu od navršene godine dana do polaska u školu.

Riječ je o redovnom programu ranog i predškolskog odgoja kojem je cilj omogućiti potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, kreiranjem kreativnog i poticajnog okruženja u kojem će svako dijete moći iskazivati svoje potencijale.

Zadaća programa je omogućiti jednake mogućnosti za zadovoljavanje razvojnih i obrazovnih potreba kako bi kod djece potaknuli razvoj vještina, sposobnosti, vrijednosti i stavova nužnih za uspješno funkcioniranje u društvenom okruženju.

Program provode educirani odgojitelji, koji planiraju i provode pedagoški rad u skladu sa zakonitostima rasta i razvoja te interesima djece.
Redovni program image
S obzirom da suvremeni život obilježava nedovoljno kretanje te sjedilački način života, cilj sportskih programa za djecu ranog i predškolskog odgoja je pozitivno utjecati na cjelovit razvoj djeteta te razvijati kulturu življenja.

Zadaća sportskih programa je poticati razvoj zdravstvene kulture s ciljem unapređivanja zdravlja, zdravog načina života te razvoj osobnosti stvaranjem pozitivne slike o sebi.

Integrirani sportski program te kraći sportski program polaze od razvojnih potreba i mogućnosti djece rane i predškolske dobi. Programi se realiziraju u polivalentnim dvoranama i vanjskom igralištu, pod stručnim vodstvom magistra kineziologije.

Kroz sportske programe djeca razvijaju i usavršavaju svoje prirodne vještine kretanja, a kroz igru usvajaju vrijednosti i kompetencije nužne za uspješno snalaženje u društvenom životu.
Integrirani sportski program  &  Kraći sportski program  image
Montessori pedagogija ima dugu tradiciju diljem svijeta kao program ranog i predškolskog odgoja ili osnovnoškolski program.

Montessori pedagogija zastupa jedinstven pristup djetetu prema kojem se dijete razvija na način da stječe znanja u različitim područjima života.

Primjenjuju se jedinstvene metode učenja u kojima je naglasak na samostalnom i spontanom učenju djeteta kroz otkrivanje okoline.

Svako dijete samostalno uspostavlja tempo rada i sadržaj s kojim se bavi što utječe na razvoj samodiscipline.

Cilj Montessori programa je poticanje tjelesnog, psihomotornog, socio-emocionalnog, spoznajnog razvoja djeteta te razvoja komunikacijskih vještina, izražavanja i stvaralaštva.
Montessori program image
Učenje stranog jezika u ranoj i predškolskoj dobi može poslužiti kao poticajno sredstvo razvoja u smislu komunikacijskih vještina, ali i razvoja međukulturnog dijaloga i razumijevanja različitosti. Osim navedenog, razdoblje do sedme godine djetetova života je presudno za razvoj jezika, budući da nakon sedme godine sposobnost mozga za usvajanje stranog jezika postupno slabi.

Dječji vrtić Žižula programe ranog učenja stranog jezika provodi kroz: integrirani program ranog učenja engleskog jezika, te kraći program ranog učenja engleskog jezika.

Cilj navedenih programa je poticanje razvoja jezika stranog govornog područja kako bi se kroz igru aktivno pobudio interes za komunikaciju, razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku i da na takav način njeguje pozitivan odnos prema drugom jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima.

U ranom učenju stranih jezika primjenjuje se situacijski pristup učenju, koji djeci omogućuje upoznavanje, razumijevanje i korištenje jezika u svakodnevnim situacijama kroz igru.

Programi ranog učenja stranih jezika image
Program predškole predstavlja pripremu djeteta za školu u smislu jačanja komunikacijskih i socijalnih vještina i razvijanja pozitivne slike o sebi. Kroz aktivnosti predškole utječe se na razvoj znanja i sposobnosti potrebnih za uspješno uključivanje u prvi razred kako bi se osigurao što prirodniji prelazak iz vrtića u školu.

Ciljevi programa predškole jesu djeci osigurati povoljno okruženje u kojem će biti omogućeno zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanja svih aspekata djetetova razvoja.

S obzirom da prvi dojam o školi utječe na razvijanje stava prema učenju, važnosti školovanja i stvaranje slike o sebi, važno je da dijete kroz program predškole usavrši svoje sposobnosti i osobine koje će mu pomoći u snalaženju u novim situacijama.

Program predškole je namijenjen djeci koja nisu uključena u oblike ranog i predškolskog odgoja, a školski su obveznici u idućoj školskoj godini.
Program predškole image
Sadržaji Vjerskog programa potiču dijete na iskustveno učenje, opažanje, promatranje i istraživanje te mu na taj način pomažu razvijati spoznaju o sebi, drugima i svijetu kroz poticajno organizirano okruženje. Sadržaji se ostvaruju različitim vrstama interakcije djeteta u neposrednoj okolini te raznovrsnim aktivnostima kao što su životno-praktične, radne, istraživačko-spoznajne, raznovrsne igre, aktivnosti kretanjem, društveno-zabavne, umjetničke, izražavanje i stvaranje. U središtu svih tih aktivnosti je igra kao način na koji se dijete susreće s vjerskim sadržajem.

Cilj Vjerskog programa je razvijanje djetetove religiozne dimenzije, osposobljavajući ga za otkrivanje, prihvaćanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i na njemu primjeren način Boga.

Program provode odgojitelji u vjeri koji imaju stručna znanja, osjetljivost za prepoznavanje djetetovih potreba te pravovremeno poduzimanje pravilnih postupaka.
Vjerski program image
Polazeći od toga da su sva djeca u predškolskoj dobi potencijalno darovita, naša zadaća je kroz stvaranje stimulativnog i poticajima bogatog pedagoškog okruženja optimalno poticati razvoj svih djetetovih mogućnosti.

Cilj programa očituje se u stvaranju okruženja koje će prepoznati, podržati te poticati razvoj i učenje kroz aktivnosti proizašle iz djetetova područja interesa.

Iako je teško u potpunosti identificirati darovitost u predškolskoj dobi, pri procjeni potencijalne darovitosti interpretirati će se zapažanja o djetetovom razvoju kroz područja za otkrivanje darovitosti:
  • socijalna kompetencija
  • motiviranost za rad
  • prostorno razmišljanje
  • logično razmišljanje
  • jezične sposobnosti
  • sportske sposobnosti
  • praktične vještine
  • glazbene vještine
  • kreativnost
Program za darovite image
Pozitivna iskustva stečena dosadašnjim radom na ovom području potaknula su nas na djelovanje i osmišljavanje ovog programa kako bismo svoj djeci, a osobito djeci koja pokazuju interes za dramsko - scensku umjetnost, omogućili osmišljenije, aktivnije i sustavnije sudjelovanje u odgoju i obrazovanju putem umjetnosti.

Program želi od najranije dobi započeti s umjetnošću i razvijati umjetnički senzibilitet kroz igru koja je djetetov osnovni izričaj i pokretačka snaga, a koja u sinergiji s aktivnošću potiče stvaralaštvo.Program potiče cjeloviti razvoj djeteta koje će kroz ovaj program unaprijediti svoje izražajne i motoričke sposobnosti, povećati socijalnu, emocionalnu i mentalnu osviještenost te razvijati fluentnost govora, samopoštovanje i samodisciplinu.

Temeljni je cilj programa pozitivan utjecaj na cjelokupni rast i razvoj djeteta posredstvom dramsko scenskog stvaralaštva čija je funkcija priređivati povoljan pedagoški kontekst koji će poticati i razvijati umjetnički i estetski senzibilitet, što je potencijalna osnova kasnijeg umjetničkog stava, kod ponekih i umjetničkog izraza.

Dramski program image
Od treće godine djetetova života povećava se djetetova sposobnost kretanja. Sposobna su brže, spretnije i točnije izvoditi pokret te razlikuju smjer kretanja u prostoru. U skladu s time, program ritmike i plesa se provodi s djecom od treće do sedme godine života.

Cilj programa ritmike i plesa je pozitivno utjecati na cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta kroz pokret kao izražajni medij plesne umjetnosti.

Zadaće programa su podržati interes djece za plesom kao prirodnim oblikom izražavanja, pozitivno utjecati na razvoj motoričkih sposobnosti, usavršavanje motoričkih znanja i na osobnu i emocionalnu dobrobit djeteta te poticati razvoj senzibiliteta za ritam i glazbu, mašte i kreativnosti kroz pokret kao izražajni medij.

Program ritmike i plesa image