Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žižula, raspisuje:


 N A T J E Č A J

za radno mjesto


1. KINEZIOLOG/INJA – 1 izvršitelj/ica (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), radi zamjene odsutnog radnika Uvjeti za radno mjesto: 

 • visoka stručna sprema, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij
 • profesor kineziologije ili magistar kineziologije ili diplomirani kineziolog,
 • zamolba
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od  mjesec dana):
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
 • uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25.st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(ne starije od mjesec dana)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a , ne stariji od mjesec dana 

 Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja: 

 • na e-mail adresu: info@zizula.hr
 • poštom na adresu: Dječji vrtić Žižula, Žaborička 3e, 22000 Šibenik
 • osobno na adresu: Dječji vrtić Žižula, Žaborička 3e, 22000 Šibenik.

Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Žižula, dana 18.4.2024. godine i vrijedi do 26.4.2024. 


U Šibeniku, 18.4.2024. 

KLASA: 112-01/24-02/03 

URBROJ: 2182-1-38-04-24-01    


                                                                                                                                                                                                                                                                          Predsjednik upravnog vijeća         

                                                                               Ivan Ivić