Javni poziv za 2023./2024. godinu

Na temelju članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te
Odluke o provođenju upisa KLASA: 601-02/23-05/01
URBROJ: 2182-1-38-04-23-01
Upravnog vijeća, od 3. travnja 2023. godine,

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA oglašava:

JAVNU OBJAVU za UPIS djece u dječje jaslice i vrtiće za 2023./2024. pedagošku godinu


 DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – RAŽINE, Žaborička 3/E 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – NJIVICE, Ninić Ive Ivasa 14 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – MANDALINA, Milice i Turka 29 


Radno vrijeme objekata Dječjeg vrtića Žižula je od 6:30 do 16:30 sati.
 

UPISI TRAJU OD ČETVRTKA 6. TRAVNJA 2023. 
DO PETKA 14. TRAVNJA 2023. GODINE (DO 12:00 sati)

 Prijave se podnose za redovne programe ranog i predškolskog odgoja 

 • Cjelodnevni 10 – satni program jaslica i vrtića
  (Ražine, Njivice, Mandalina) 
 • Cjelodnevni 10 – satni program ranog učenja stranog jezika (engleski) (vrtić) 
 • Cjelodnevni 10 – satni sportski program (vrtić) 
 • Cjelodnevni 10 – satni alternativni program prema koncepciji Marije Montessori (vrtić) 
 • Program predškole – 250 sati godišnje
  (organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove)

Posebni programi prema suglasnosti MZO-a 

 • Kraći sportski program
 • Kraći program ranog učenja engleskog jezika 
 • Integrirani program rada s potencijalno darovitom djecom 
 • Dramsko - scenski program 
 • Katolički vjerski program 
 • Program ritmike i plesa

OBVEZNA DOKUMENTACIJA NA HRVATSKOM JEZIKU 

 1. Popunjeni zahtjev za upis djeteta u Vrtić (e-Građani) 
 2. Rodni list djeteta (e-Građani) 
 3. Potvrda o prebivalištu oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (e-Građani) 
 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ne starija od 1 mjeseca, pdf) 
 5. Preslika kartona procijepljenosti djeteta (pdf priložiti uz potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu) 
 6. Obrazac za inicijalni razgovor (e-Građani)

 DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja
  (umjesto radne knjižice – e-Građani) 
 • Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište - pdf) 
 • Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata
  (ne smije biti starije od mjesec dana – pdf)      
 • Rodni list za troje ili više ostale malodobne djece (e-Građani) 
 • Rješenje o pravu na dječji doplatak (e-Građani) 
 • Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom uz preporuku prilaganja odgovarajuće medicinske i ostale stručne dokumentacije (pdf) 
 • Potvrda/zaključak o pokretanju postupka vještačenja uz medicinsku i ostalu dokumentaciju kojom se pokrenuo postupak vještačenja (pdf) 
 • Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji; smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka (pdf) 
 • Potvrda o udomiteljstvu, skrbništvu (pdf) Potvrda Centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama u obitelji (pdf) 
 • Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić (pdf) 
 • Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima ima prebivalište izvan područja grada Šibenika 

Radi upoznavanja psiho-fizičkog razvoja Vašeg djeteta potrebno
 je zajedno s djetetom doći na 

 INICIJALNI RAZGOVOR 

kojeg će provoditi stručni suradnici nakon podnošenja Vašeg zahtjeva za upis.
O terminu inicijalnog razgovora obavijestiti ćemo Vas naknadno.


JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE bit će na oglasnim pločama u svim
jaslicama/vrtićima u utorak15. svibnja 2023. godine.

Na upisno rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od utorka,
16. svibnja do srijede, 24. svibnja 2023. god. 

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u upravu
Dječjeg vrtića Žižula – Ražine. 

Rješavanje žalbi po upisu bit će 29. svibnja 2023. godine.


 ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE 
OD 3.7.2023. DO 14.7.2023. GODINE.e-upisi