Javni poziv za 2024./2025. godinu

Na temelju članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te
Odluke o provođenju upisa KLASA: 601-02/24-03/05
URBROJ: 2182-1-38-04-24-01
Upravnog vijeća, od 25. ožujka 2024. godine,

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA oglašava:

JAVNU OBJAVU za UPIS djece u dječje jaslice i vrtiće za 2024./2025. pedagošku godinu


 DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – RAŽINE, Žaborička 3/E 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – NJIVICE, Ninić Ive Ivasa 14 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – MANDALINA, Milice i Turka 29 


Radno vrijeme objekata Dječjeg vrtića Žižula je od 6:30 do 16:30 sati.
 

UPISI TRAJU OD SUBOTE 30. OŽUJKA 2024. DO SRIJEDE 10. TRAVNJA 2024. GODINE (DO 12:00 sati)

 Prijave se podnose za redovne programe ranog i predškolskog odgoja 

 • Redoviti 10 – satni program jaslica i vrtića
  (Ražine, Njivice, Mandalina) 
 • Posebni 10 – satni program ranog učenja stranog jezika (engleski) (vrtić) 
 • Posebni 10 – satni sportski program (vrtić) 
 • Posebni 10 – satni alternativni program prema koncepciji Marije Montessori (vrtić) 
 • Program predškole – 250 sati godišnje
  (organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove)

Posebni programi prema suglasnosti MZO-a 

 • Kraći sportski program
 • Kraći program ranog učenja engleskog jezika 
 • Integrirani program rada s potencijalno darovitom djecom 
 • Dramsko - scenski program 
 • Katolički vjerski program 
 • Program ritmike i plesa

Upisi će se provoditi isključivo elektronskim putem – eUPISI. 

Roditelji prijavu mogu izvršiti putem sustava e-Građani  (dostupnog na poveznici https://gov.hr). 

Za pristup, potrebno je izabrati u katalogu usluga opciju "Odgoj i obrazovanje", a zatim "e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove". Nakon prijave odabiru modul upisa u dječje vrtiće. 

Za sva pitanja o vrtićkim objektima, skupinama i programima možete 

se obratiti na tel: 022/333-193  ili e-mail: info@zizula.hr

od ponedjeljka do petka od 9-12 sati. 

Za sve roditelje u kontekstu tehničke podrške i pomoći prilikom prijavljivanja u sam sustav  e-Upisi, možete se mailom obratiti na  helpdesk@skole.hr.


OBVEZNA DOKUMENTACIJA NA HRVATSKOM JEZIKU 

 1. Popunjeni zahtjev za upis djeteta u Vrtić (e-Građani) 
 2. Rodni list djeteta (e-Građani) 
 3. Potvrda o prebivalištu oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (e-Građani) 
 4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ne starija od 1 mjeseca, priložiti u pdf formatu) 
 5. Preslika kartona procijepljenosti djeteta (priložiti u pdf formatu) 
 6. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića www.zizula.hr te priložiti u pdf formatu)

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja
  (umjesto radne knjižice – e-Građani) 
 • Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište - priložiti u pdf formatu) 
 • Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata
  (ne smije biti starije od mjesec dana – priložiti u pdf formatu)      
 • Rodni list za troje ili više ostale malodobne djece (e-Građani) 
 • Rješenje o pravu na dječji doplatak (e-Građani) 
 • Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom uz preporuku prilaganja odgovarajuće medicinske i ostale stručne dokumentacije (priložiti u pdf formatu) 
 • Potvrda/zaključak o pokretanju postupka vještačenja uz medicinsku i ostalu dokumentaciju kojom se pokrenuo postupak vještačenja (priložiti u pdf formatu) 
 • Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji; smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka (priložiti u pdf formatu) 
 • Potvrda o udomiteljstvu, skrbništvu (priložiti u pdf formatu), Potvrda Centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama u obitelji (priložiti u pdf formatu
 • Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić (priložiti u pdf formatu
 • Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima ima prebivalište izvan područja grada Šibenika (priložiti u pdf formatu)

Radi upoznavanja psiho-fizičkog razvoja Vašeg djeteta potrebno
 je zajedno s djetetom doći na 

 INICIJALNI RAZGOVOR 

kojeg će provoditi stručni suradnici nakon podnošenja Vašeg zahtjeva za upis. Sa sobom je potrebno donijeti ispunjen Obrazac za inicijalni razgovor (preuzet s web stranice vrtića).
O terminu inicijalnog razgovora obavijestiti ćemo Vas naknadno.


JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE bit će na oglasnim pločama u svim
jaslicama/vrtićima u petak10. svibnja 2024. godine.

                                Na upisno rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku                                   
od ponedjeljka, 13. svibnja do utorka, 21. svibnja 2024. god. 

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u upravu
Dječjeg vrtića Žižula – Ražine. 

Rješavanje žalbi po upisu bit će 27. svibnja 2024. godine.


 ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE 
OD 17.6.2024. DO 28.6.2024. GODINE.

                  ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA DJECU KOJA SU VEĆ UPISANA TRAJE                 OD  1. 8. 2024. DO 14. 8. 2024. GODINE. e-upisi